پنجشنبه، سوم آبان گروه پزشکی به منطقه بسیار محروم حمیدیه از توابع استان خوزستان سفر کردند تا خدمت رسانی کنند. در این سفر 849 ویزیت انجام .شد و تعداد پرونده های ارجاعی به 18 رسید. این گروه چهارم آبان بازگشتند

.در این سفر دو پزشک عمومی، متخصص ارتوپدی-فیزیک، اپتومتریست، ماما، مسئول داروخانه و دو پرستار ما را همراهی کردند

خدمت رسانی گروه در مناطق حلاف شيخ زهراب و علاونه ضعيف که هر دو از توابع شهرستان حميديه هستند، انجام شد.

لازم به ذكر است كه طبق برنامه ريزی مديريت تيم پزشكی، اين سفر با اولويت پيگيری مسائل بهداشتی دانش آموزان دو مدرسه تازه احداث شده مالک اشتر و سليم بن قيس و اوليای محترم آنان انجام شد و دانش آموزان ازجهت بينايی سنجی و موارد عمومی مورد معاينه قرار گرفتند.

طبق روال نيز داروخانه، به صورت مرتب داروی رايگان در اختيار مردم شريف متطقه قرار داد.

 

گالری تصاوير