تعداد 69 رأس گوسفند و 82 عدد مرغ قربانی و در مناطق دلگان و روستاهای اطراف تیاب، جاسک، لنگه، سیریک، خرمشهر، شعیبیه و هرمز پخش شد.

در این طرح مبلغ 48 میلیون و 48 هزار تومان هزینه شد.