در شهریور 97، به یاری نیکوکاران برای خانواده‌های ایتام در مناطق محروم جنوبی به شرح ذیل کولر تهیه شد: