در تاريخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ تعدادی از بانوان گروه ایتام مؤسسه راه ایمان راهی مناطق محروم سیریک و هرمز شدند. این سفر به منظور بررسی تجهیزات ارسالی از طرف مؤسسه از قبیل یخچال، کولر و آبگرمکن، بررسی نیازهای پزشکی ایتام و گزارش به گروه پزشکی مؤسسه و بررسی نیازهای تعمیراتی خانه‌های ایتام و گزارش به گروه مهندسین مؤسسه انجام شد.
همچنين تعدادی یتیم نیز به لیست ایتام اضافه شدند.

 

گالرى تصاوير