توفيقى بيشتر براى خدمت به يتيمان نصيب ما شده است. از اين پس در كنار هزاران يتيم تحت پوشش، ايتام سوسنگرد نيز به جمع ما مى پيوندند.