گروه بانوان مؤسسه از ۱۲۰ خانواده تحت پوشش ایتام بندرلنگه، در دی ماه ٩٧ بازدید نمودند.

بازدید از ایتام به صورت دوره ای از شهرها و روستاهای مختلف تحت پوشش موسسه راه ايمان صورت می پذیرد.

د‍ر اين بازديد نیازهای تجهیزاتی خانه های ایتام بررسی به گروه تجهیزات معرفی شد، بیماران نیازمند به گروه پزشکی معرفی شدند و تعدادی یتیم نیز به گروه ایتام تحت پوشش این مؤسسه اضافه شدند.