اقلام زیر برای خانواده های ایتام مناطق سیریک، پارسیان و بندر خمیر استان هرمزگان تهیه و در آذر 97 به آنان تحویل داده شد:

۱- سه عدد یخچال، سیریک

۲- دو عدد کولر، سیریک

۳- یک عدد چرخ خیاطی، سیریک

۴- یک عدد چرخ خیاطی، پارسیان

۵- یک عدد کولر، بندر خمیر